**LET OP** LANDELIJK GEEN VUURWERKVERKOOP OP 31-12-2023 - BERICHT SLUITEN
  • Rating
  • Rating
  • Rating
  • Rating
  • Rating
9.2 uit 14.321 beoordelingen

Categorieën

Privacy en algemene voorwaarden

Jouw privacy is belangrijk voor ons! Daarom verwerken wij je persoonsgegevens in overeenstemming met wet- en regelgeving op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. In deze verklaring leggen wij uit hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

Verantwoordelijke

Fireworks International B.V., inschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 62068318 en handelend onder de naam Vuurwerktoppers en Cafferata Vuurwerk is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Fireworks International B.V.

Vliegeniersstraat 19

5405 BH Uden

T: 0413 274620

E: info@cafferata.nl

Functionaris voor Gegevensbescherming

Het kan voor sommige organisaties verplicht zijn, op basis van wet- en regelgeving, om een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Gelet op de omvang van de organisatie en het type (persoons)gegevens dat Fireworks International B.V. verwerkt, rust op Fireworks International B.V. niet de verplichting een FG aan te stellen.

Persoonsgegevens die wij verwerken, met welk doel en op basis van welke grondslag

Afhankelijk wat je relatie met Fireworks International B.V. is, gaan wij als volgt met je (persoons)gegevens om.

Wanneer je een inschrijving hebt gedaan voor onze nieuwsbrief: zullen wij je gegevens gebruiken en verwerken die je zelf aan ons hebt verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, om je via onze nieuwsbrief te informeren over alle aangelegenheden waarvan wij denken dat die voor jouw interessant zijn. Dit geldt overigens ook voor de gegevens die via of op de website, of soortgelijke diensten en contact- en communicatiemethoden aan ons zijn verstrekt. Je kunt je gegeven toestemming, voor de ontvangst van de nieuwsbrief, te allen tijde intrekken.

Wanneer je onze website bezoekt of hebt bezocht: zullen wij algemene bezoekgegevens registeren door middel van het gebruik van cookies, zoals het IP-adres, locatiegegevens, verstrekte persoonsgegevens in o.a. formulieren, gegevens over jouw activiteiten en surfgedrag op de website en het type browser en apparaat dat je gebruikt. Meer over cookies en de melding vind je op https://www.vuurwerktoppers.nl/cookie-beleid. Er zijn derden die op verzoek van ons het gedrag van onze websitebezoekers analyseren. Op die manier kunnen wij kijken waar de interesses liggen van onze bezoekers en wanneer nodig, onze website gebruiksvriendelijker maken. Ook kunnen wij je beter informeren over bijv. geschikte artikelen of aanbiedingen voor jou als wij weten waar je interesses liggen.

Wanneer je met ons contact hebt (gehad): verwerken wij je persoonsgegevens, omdat je zelf hebt aangegeven dat je met ons in contact wil komen, al dan niet om bepaalde producten en/of diensten af te nemen. De gegevens die wij van je vragen hebben wij noodzakelijkerwijs nodig om met jou in contact te blijven. Dit kunnen NAW-gegevens zijn, maar ook contactgegevens zoals een e-mailadres en telefoonnummer. Omdat wij transparant willen zijn en je willen laten zien dat wij je privacy serieus nemen, kun je ons te allen tijde vragen welke gegevens wij van je verwerken.

Wanneer je een bestelling via vuurwerktoppers hebt geplaatst: verwerken wij je persoonsgegevens, omdat je een bestelling bij één van onze dealers hebt geplaatst via Vuurwerktoppers.nl. Wij stellen aan onze dealers een webshop ter beschikking, zodat jij je producten kunt bestellen! Dit betekent dan ook dat jouw gegevens na je bestelling aan deze dealer worden verstrekt. Maar ook betaalgegevens worden verwerkt door de betalingsprovider. De dealer en betalingsprovider zullen deze gegevens van jou noodzakelijkerwijs verwerken om je bestelling en betaling af te handelen. Wij willen je er wel op wijzen dat het Privacybeleid van de dealer, waar jij een bestelling hebt geplaatst en van de betalingsprovider, (ook) van toepassing zijn. Wanneer je vragen hebt over ons Privacybeleid kun je altijd kosteloos contact met ons opnemen. We leggen het graag uit!

Geautomatiseerde besluitvorming

Fireworks International B.V. neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fireworks International B.V.) tussen zit. Wanneer dit wel zo was, hadden wij je hierover moeten informeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fireworks International B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat er geen vaste termijn kan worden genoemd hoe lang wij bepaalde categorieën (persoons)gegevens bewaren. Het hangt namelijk af van het doel van gegevensverwerking hoe lang een persoonsgegeven mag worden bewaard. Ook kan het zijn dat je de door jouw gegeven toestemming intrekt, waardoor wij persoonsgegevens niet langer mogen bewaren, tenzij daar een rechtmatigheidsgrondslag voor is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fireworks International B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of die van onze dealer met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat wij denken dat dit in jouw (gerechtvaardigd) belang is. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat jouw gegevens naar een land buiten de Europese Unie worden verstuurd. Wanneer dit het geval is, neemt dat bedrijf passende maatregelen die qua niveau minimaal gelijk zijn alsof de verwerking in de Europese Unie had plaatsgevonden. Fireworks International B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en de door haar ingeschakelde verwerkers.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Meer informatie over cookies, de type cookies die Fireworks International B.V. gebruikt en de daarbij behorende technieken, alsmede de volledige cookiemelding kun je vinden op https://www.vuurwerktoppers.nl/cookie-beleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fireworks International B.V. of een dealer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cafferata.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Fireworks International B.V. reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fireworks International B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit moet leiden tot een passend gegevensbeschermingsbeleid. Wij verlangen dit ook van derden die wij inschakelen en die mogelijk jouw gegevens verwerken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cafferata.nl.

Vragen?

Je kunt je vragen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens per mail richten aan info@cafferata.nl. Fireworks International B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via hun website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Publicatie, inwerkingtreding en wijzigingen

De datum van publicatie geldt als datum van inwerkingtreding. Fireworks International B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder moment aan te passen. Wanneer de nieuwe verklaring dan is gepubliceerd, treedt deze vanaf dat moment tevens in werking.

Publicatiedatum en datum inwerkingtreding: mei 2018

×
Fireworks

Aantal