**LET OP** LANDELIJK GEEN VUURWERKVERKOOP OP 31-12-2023 - BERICHT SLUITEN
 • Rating
 • Rating
 • Rating
 • Rating
 • Rating
9.2 uit 14.321 beoordelingen

Categorieën

Algemene voorwaarden

Navolgend zijn de Algemene Voorwaarden beschreven van alle aangesloten dealers van Vuurwerktoppers die een webshop van Fireworks International B.V., de eigenaar van Vuurwerktoppers, ter beschikking gesteld hebben gekregen op het domein www.vuurwerktoppers.nl. Deze Algemene Voorwaarden zijn dus van toepassing op overeenkomsten die tot stand komen tussen jou en de door jouw geselecteerde dealer. Vuurwerktoppers is dus een handelsnaam van Fireworks International B.V.

Artikel 1 – Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan:
  1. Afhaaltermijn: de termijn en/of tijdsperiode waarop de goederen door Consument besteld bij Dealer moeten worden afgehaald.
  2. Consument: de koper en/of opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon die anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf van deze webshop gebruik maakt, al dan niet door via de webshop een bestelling tot de levering van goederen te doen.
  3. Dealer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die als dealer o.a. vuurwerk verkoopt van Fireworks International B.V. en in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf de (detail)handel in consumentenvuurwerk uitoefent, bestaande uit het leveren van consumentenvuurwerk aan o.a. Consument.
  4. Overeenkomst: een overeenkomst tussen Consument en Dealer.
  5. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst tussen Consument en Dealer die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
  6. Overmacht: elke tekortkoming die de dealer niet kan worden toegekend.
  7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Consument en Dealer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op alle Overeenkomsten die worden gesloten tussen Consument en Dealer, ongeacht of deze Overeenkomsten op afstand worden gesloten.
 3. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze Algemene Voorwaarden aan Consument beschikbaar gesteld op een zodanige manier dat deze eenvoudig door consument kunnen worden geraadpleegd en worden opgeslagen.
 4. In het geval dat er naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, geldt tevens hetgeen onder 1.2 en 1.3 beschreven.

Artikel 2 – Vooruitbetaling en nakoming overeenkomst

 1. De Dealer heeft het recht, voordat de levering en werkzaamheden aanvangen, vooruitbetaling(en) van Consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Consument tot maximaal de overeengekomen prijs.
 2. De Overeenkomst is volledig nagekomen nadat consument de goederen heeft afgehaald met behulp van (een kopie van) het afhaalbewijs en een geldige legitimatie, alsmede aan alle leveringscondities voldoet, voor zover deze van toepassing zijn en nadat de dealer de goederen op het afhaalbewijs aan consument ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 3 – Surseance van betaling of faillissement

 1. Indien Dealer surseance van betaling krijgt of failliet wordt verklaard en een vooruitbetaling niet of niet volledig kan worden terugbetaald, zal Fireworks International B.V. op verzoek van Consument één of meerdere dealers aanwijzen die de Overeenkomst alsnog zullen uitvoeren onder de voorwaarde dat er verrekening van de vooruitbetaalde vergoeding zal plaatsvinden.
 2. De aanwijzing zal in ieder geval binnen vijf werkdagen geschieden, te rekenen vanaf het moment dat Fireworks International B.V. kennis heeft genomen van het verzoek van Consument.
 3. Bij de aanwijzing van één of meerdere dealers houdt Fireworks International B.V. rekening met de belangen van Consument.

Artikel 4 – Recht van retentie (terughoudingsrecht)

 1. Dealer is bevoegd tot toepassing van het aan hem wettelijk toekomende recht van retentie (terughoudingsrecht) op voorwaarde dat de betaling door Consument niet tijdig en/of volledig is voldaan.
 2. Wanneer Dealer rechtmatig het recht van retentie uitoefent is er geen sprake van niet nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 5 – Overmacht bij nakoming overeenkomst

 1. Er zal geen toerekening plaatsvinden als de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van Dealer, noch krachtens wet, rechtshandeling of in de verkeer geldende opvatting voor de rekening van Dealer komt.
 2. De gedane (vooruit)betaling zal aan Consument worden terugbetaald, onder de voorwaarde dat Consument reeds door Dealer gemaakte kosten vergoedt, voor zover deze ten goede van Consument zijn gekomen.

Artikel 6 – Ontbinding van de Overeenkomst

 1. Iedere tekortkoming van Dealer in de nakoming van een verplichting geeft Consument de bevoegdheid om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. De bevoegdheid als bedoeld in 6.1 kan niet door Consument worden uitgeoefend wanneer de tekortkoming, gelet op de bijzondere aard of geringe betekenis van de tekortkoming, de ontbinding met al haar (rechts)gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 7 – Afhalen van de goederen

 1. De afhaaltermijn geldt als vaste termijn voor het afhalen van de goederen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Wanneer Consument de goederen niet binnen de termijn afhaalt, zoals op het afhaalbewijs beschreven, heeft Dealer het recht de Overeenkomst ongeldig te verklaren of andere goederen te leveren dan door Consument bestelt.
 3. Dealer zal bij ongeldig verklaren van de Overeenkomst, zoals bedoeld in 7.2, de reeds betaalde vergoedingen aan Consument retourneren binnen 30 dagen na inroepen van de ongeldigheid van de Overeenkomst.
 4. Dealer zal bij het leveren van andere goederen dan door Consument besteld, zoals bedoeld in 7.2, zichzelf inspannen goederen te leveren die het dichtst in de buurt komen van de goederen op het afhaalbewijs beschreven, waarbij Dealer geen enkele garantie aan Consument kan geven dat deze (alternatieve) goederen aan de verwachtingen van Consument voldoen.
 5. De goederen kunnen bij Dealer worden afgehaald gedurende de officiële verkoopdagen, zoals in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving opgenomen.

Artikel 8 – Betaling

 1. De verschuldigde vergoeding dient voor het afhalen van de goederen aan Dealer te worden voldaan.
 2. De verschuldigde vergoeding kan alleen worden voldaan via betalingsmethoden die tijdens het bestelproces worden aangeboden, tenzij Dealer schriftelijk heeft aangegeven dat de vergoeding op een andere manier kan worden voldaan.
 3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Dealer te melden.

Artikel 9 – Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

 1. Wanneer Consument het verschuldigde bedrag niet tijdig aan Dealer voldoet heeft Dealer de bevoegdheid de wettelijke rente ex artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek (BW) in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag dat het verzuim is ingetreden.
 2. Indien Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat Consument door Dealer is gewezen op de te late betaling en Dealer Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, voor zover dat mogelijk is met het oog op de wettelijke termijn van uitlevering van de goederen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Dealer gerechtigd de door Dealer gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:
  1. 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,- ;
  2. 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
 3. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 4. De Dealer kan ten voordele van Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages als bedoeld in dit artikel.

Artikel 10 – Herroepingsrecht

 1. Bij een koop op afstand / Overeenkomst op afstand kan Consument zonder opgave van redenen de Overeenkomst ontbinden binnen 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop Consument of een door Consument aangewezen derde, die niet de vervoer is, de zaak heeft ontvangen.
 2. Consument oefent het onder 1. bedoelde recht uit door een ondubbelzinnige verklaring te doen aan Dealer.
 3. Consument draagt de bewijslijst voor de juiste en tijdige uitoefening van het onder 1. bedoelde recht.

Artikel 11 – Kwaliteitsgarantie

 1. Dealer garandeert dat de geleverde goederen voldoen aan de kwaliteit conform garantie- en/of keuringsnormen die op deze goederen door de Nederlandse wetgever van toepassing zijn verklaard, hetgeen voor Consument verifieerbaar is door het etiket van de desbetreffende goederen, waarvoor deze verplichte normen gelden, te raadplegen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Consument is verplicht de goederen bij ontvangst onmiddellijk te inspecteren met het oog op vaststelling op eventuele gebreken aan de goederen of de wijze waarop Dealer de overeenkomst nakomt of reeds is nagekomen.
 2. Dealer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht van Consument overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 3. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Dealer, althans niet later dan de eerstvolgende 7 januari.
 4. Bij Dealer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 5. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Dealer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 6. Gelet op de aard van de goederen die door Dealer een Consument worden geleverd en de grote mate van afhankelijkheid van de keten waarin Dealer zich bevindt, is het mogelijk dat Dealer geen inhoudelijk en uitvoering antwoord aan Consument kan verstrekken, ondanks diens inspanningen dit wel te realiseren.
 7. Onverminderd een tijdige reclamering door Consument, blijft de verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoeding en afname van de goederen bestaan.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Dealer is niet aansprakelijk en Consument zal Dealer niet aansprakelijk stellen voor (enige vorm van) schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden vervoerd of gebruikt.
 2. Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan:
  1. de goederen gebruiken gedurende weersomstandigheden waarvan Consument redelijkerwijs zou moeten weten dat dit van invloed is of kan zijn op de kwaliteit en/of uitwerking van de goederen;
  2. de goederen in een binnenruimte gebruiken, tenzij expliciet is aangegeven op de betreffende goederen dat deze daarvoor geschikt zijn;
  3. de goederen op een manier gebruiken anders dan voorgeschreven en ander oneigenlijk gebruik.
 3. Dealer is tevens niet aansprakelijk en Consument zal Dealer niet aansprakelijk stellen voor (enige vorm van) schade van welke aard ook die is ontstaan nadat Consument of een derde (aan wie consument de goederen heeft (door)geleverd) de goederen na aflevering:
  1. in gebruik heeft genomen;
  2. heeft bewerkt of verwerkt;
  3. aan een ander heeft (door)geleverd.
 4. Dealer is niet aansprakelijk voor enige vorm van (vervolg)schade van Consument.
 5. Consument vrijwaart Dealer van enige schade, waarvoor Dealer door een derde aansprakelijk wordt gesteld en op grond waarvan Dealer krachtens de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden jegens Consument niet aansprakelijk is.
 6. Consument zal Dealer volledig vrijwaren en gevrijwaard houden en Dealer alles vergoeden wat Dealer aan de derde, als bedoeld in 13.5, dient te voldoen.
 7. Dealer zal uit hoofde van de Overeenkomst een zodanig bedrag vergoeden dat, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, het bedrag in verhouding staat tot de te betalen vergoeding door Consument op grond van de Overeenkomst, doch in ieder geval tot een maximum van twee maal het orderbedrag.

Artikel 14 – Toepasselijk recht bij geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Dealer en Consument, waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 – Nietigheid

 1. Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de Overeenkomst, te sluiten overeenkomsten of deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) onverkort van kracht blijven.
 2. Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat Partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de Overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) of Algemene Voorwaarden in haar geheel in stand blijft.

Artikel 16 – Algemene slotbepalingen

 1. De artikelen die door Dealer worden afgebeeld zijn niet op ware grootte.
 2. Dealer behoudt zich het recht voor om na aanleiding van wettelijke regelingen of bepalingen artikel- en prijswijzigingen door te voeren.
 3. Op het afhaalbewijs staat de minimumleeftijd die Consument moet hebben bereikt om de goederen af te mogen halen, hetgeen kan betekenen dat Dealer om een geldig legitimatie vraagt alvorens de goederen aan Consument ter beschikking worden gesteld.
 4. Wanneer Consument de vereiste minimumleeftijd zoals op het afhaalbewijs is vermeld niet heeft bereikt, zal Consument zorg dragen dat een natuurlijk persoon die wel de minimumleeftijd heeft bereikt de goederen afhaalt.
 5. Dealer is gehouden het wettelijk limiet na te leven met betrekking tot het ter beschikking stellen van de goederen op het afhaalbewijs. Het is de verplichting van Consument om, bij herhaaldelijke verstrekking van telkens het wettelijk limiet aan goederen, de wet- en regelgeving na te leven met betrekking tot het vervoer, de opslag en het voorhanden hebben van deze goederen. Het is voor Dealer onmogelijk om hierop te controleren of Consument hierop te wijzen, nu deze verplichting in wet- en regelgeving is neergelegd.
 6. Gratis goederen die door Dealer aan Consument worden aangeboden worden door Dealer zelf bepaald en kunnen alleen in een specifieke door Dealer te bepalen periode gelden.
 7. Dealer is zelf verantwoordelijk voor het hebben van afdoende goederen in voorraad en zal Consument, bij onvoldoende voorraad, een gelijkwaardig of duurder artikel leveren.
 8. Wanneer de omstandigheid als bedoeld in 16.7 van toepassing is, is Consument niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en eventueel reeds betaalde vergoedingen te reclameren.
 9. In geval een Dealer een alternatief en/of gelijkwaardig artikel levert, als bedoeld in 16.7, is er geen sprake van niet nakoming van de Overeenkomst door Dealer.
 10. Het door Fireworks International B.V. gehanteerde en gepubliceerde privacy beleid is van toepassing op alle (te sluiten) Overeenkomsten en bestellingen die via Technieken voor communicatie op afstand worden gedaan en waarbij persoonsgegevens van Consument worden verwerkt.

Artikel 17 – Wijzigingen door Dealer

 1. Dealer is gerechtigd wijzigingen in de Overeenkomst aan te brengen, tenzij deze wijzigingen Consument wezenlijk benadelen. In dat geval zal Dealer de wijzigingen op de Overeenkomst met Consument afstemmen.
 2. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden en indien deze niet is medegedeeld, zodra de wijzigingen Consument hebben bereikt.
 3. Indien Dealer de Overeenkomst met Consument niet meer kan nakomen, is Dealer gerechtigd de nakomingsverplichtingen aan een derde over te dragen dan wel derden te vragen namens Dealer de Overeenkomst met Consument na te komen (bijv. Dealer vraag een andere dealer de bestelde goederen aan Consument te leveren conform Overeenkomst). De omstandigheid dat Dealer de Overeenkomst niet meer kan nakomen, maar wel derden in staat zal stellen de Overeenkomst met Consument na te komen, is voor Consument geen grondslag voor wijziging of ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 18 - Verboden

 1. Dealer zal Consument, op diens ondubbelzinnig verzoek, het geld terugbetalen indien een vuurwerkverkoopverbod van toepassing is. Dit verbod moet dan minimaal inhouden dat het voor Dealer niet is toegestaan op basis van vigerende wet- en regelgeving om alle producten en/of diensten te leveren die Consument heeft besteld conform de Overeenkomst (onverminderd of er sprake is van een gemeentelijk of landelijk vuurwerkverbod). Het is hierdoor voor Dealer onmogelijk geworden de Overeenkomst met Consument na te komen.
×
Fireworks

Aantal